تبلیغات
فروشگاه رویال شاپ - فالنامه
 
فروشگاه رویال شاپ

فال حافظ *

 

>>====================<<

فال چوب *

فال چوب یكی از قدیمی ترین نوع فال بینی است كه آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق نسبت میدهند. برای گرفتن این فال باید ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عمیق بكشید سپس ذهن و فكرتان را به انچه كه مایلید متمركز كرده و نیت كنید.آنگاه كلیك كنید و این عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست آمده از هر بار را كنار هم بنویسید سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نمایید

برای گرفتن فال چوب:                           


نتیجه ی كلیك:
                

بعد از هر بار كلیك، نتیجه را پاك كنید و بعد برای مرتبه ی بعد كلیك كنید و دقت داشته باشید كه هر بار یكی از چهار حرف - آ ، ب ، ج ، د ، می آید

به ترتیب از سمت راست به چپ ،كلیك اول ، دوم ، سوم

ا د ب

ا ب د

ا ب ب

ا ب ج

ا د ا

ا ج ا

ا ب ا

ا ا د

ا ا ج

ا ا ب

ا ا ا

ب ا ج

ب د ب

ب د د

ب ا د

ب د ا

ب ا ا

ب ا ب

ب ب د

ب ب ج

ب ب ا

ب ب ب

ج د د

ج ب د

ج ا ب

ج ب ج

ج ا ج

ج د ا

ج ج د

ج ج ب

ج ج ا

ج ب ب

ج د ب

ج د ج

د ج د

د ج ب

د ج ا

ج ا د

د د ب

د ج ج

د ب ج

د د د

د د ا

د ب د

د ب ب

د ا ب

ب ج ب

ا ج ب

ج ب ا

د ب ا

ب ج ج ا ج ج ا د د ج ج ج

د ا د

      ا د ج د ا ا

د ا ج

ب ج ا

ا ج د ب ج د د د ج ج ا ا
 

>>====================<<

فال حافظ *

فال حافظ *

فال حافظ *

فال حافظ *

فال حافظ *

فال حافظ *

فال حافظ *